NGHIÊN CỨU

UCRSEA sẽ làm việc với hai đô thị trực thuộc tỉnh/thành phố ở mỗi nước bao gồm Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam nhằm nâng cao kiến thức cho họ về những tác động tiềm ẩn của biến đổi khí hậu và cách thức xem xét và thực hiện các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình nghiên cứu của UCRSEA được đưa ra dựa vào những câu hỏi sau đây. Các câu hỏi không loại trừ lẫn nhau và không theo thứ tự nào.

  • Biến đổi khí hậu sẽ tác động như thế nào đến tình trạng nghèo đói và tính dễ bị tổn thương của người dân các đô thị ở khu vực Đông Nam Á?
  • Kiến thức từ các tài liệu học thuật và nghiên cứu thực tiễn đã cho chúng ta biết điều gì về việc thiết lập hệ thống quản lý đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu mang tính toàn diện và công bằng?
  • Làm thế nào để tăng cường năng lực cho các cá nhân, tổ chức và đơn vị nhằm cải thiện kinh tế, sức khỏe và an sinh xã hội ở khu vực đô thị, đặc biệt là để đối phó với biến đổi khí hậu?

Để trả lời những câu hỏi này, các thành viên của UCRSEA sẽ áp dụng nhiều phương pháp và giai đoạn điều tra, nghiên cứu, gồm xây dựng thông tin sơ bộ về các tác động, tính bất định và rủi ro của biến đổi khí hậu; rà soát các chính sách và văn bản; xác định các nghiên cứu điển hình về những thiên tai mới xảy ra: xác định các chiến lược cộng đồng và quy hoạch đô thị dựa trên lý thuyết về các hệ thống phức hợp; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và không gian công cộng tại các nước tham gia; tiến hành các nghiên cứu điển hình dựa vào cộng đồng; tiến hành các phỏng vấn gợi mở/các thảo luận nhóm tập trung; chia sẻ học hỏi, đối thoại cộng đồng và truyền thông.

Dự án có một Khung Khái niệm cung cấp nền tảng lý thuyết bao trùm làm hướng dẫn cho các thành viên dự án, và có các Nguyên tắc Tài trợ Nghiên cứu cung cấp hướng dẫn chung cho các nhà nghiên cứu và tạo tính gắn kết cho những nỗ lực nghiên cứu đa dạng mà dự án hỗ trợ.