သုေတသနလုပ္ငန္း

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမ်ား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ အလ်င္အျမန္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေရး အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔သည္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တံု႔ ျပန္သည့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြအစီအစဥ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စဥ္းစားအေကာင္းအထည္ေဖာ္မည္ စသည့္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာဗဟုသုတမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ရွိ အဓိကသတ္မွတ္ထား ေသာ ဒုတိယၿမိဳ႕ႀကီး (၂) ၿမိဳ႕စီတြင္ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔၏သုေတသနလုပ္ ငန္းအစဥ္တုိင္း ျပန္လွန္ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားမွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

  • ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ၿမိဳ႕ျပေနထုိင္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈ ႏွင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးလြယ္ ျဖစ္ျခင္းတို႔အေပၚ မည္ကဲ့သို႔ သက္ေရာက္မည္နည္း?
  • ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔သုေတသနတို႔မွ ရရွိေသာ ပညာဗဟုသုတတုိ႔သည္ အား လံုးပါဝင္အားျပဳ၍ ညီညြတ္မွ်တေသာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈစနစ္ ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည္တုိ႔ကို သိရွိေစသနည္း?
  • သီးျခားအေနႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေနရာေဒသမ်ားတြင္ လူမႈ စီးပြားဘ၀ႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ အဆင္ေျပခ်မ္းသာမႈ ပိုမိုတုိးပြားလာေစရန္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္း အလိုက္၊ အုပ္စုအလိုက္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ပါဝင္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မႈကို မည္ကဲ့သို႔ ခုိင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း?

အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ သုေတသနနည္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေလ့လာ မႈအဆင့္ အသီးသီးတုိ႔ကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ႀကိဳ တင္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍မရသည့္ အရာမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္သက္ေရာက္ႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပဏာမ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပဳစုျခင္း၊ မူဝါဒႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ ျခင္း၊ မၾကာမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သဘာဝေဘးဒုကၡမ်ား ျဖစ္ရပ္ေလ့လာျခင္း ရႈပ္ေထြးေသာစနစ္မ်ား စုဖြဲ႔ပါဝင္သည့္ သေဘာတရားအေပၚ အေျခခံထားေသာ လူမႈရပ္ရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အတိအက် သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ ျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လုပ္ေဆာင္မႈ အေျခအေန မ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစျခင္း၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စနစ္တက်ႏွင့္ အျမင္ကန္႔သတ္ ထားျခင္းမရွိေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို အဓိကသတ္မွတ္ထားေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသိရွိ မႈ၊ အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ျပန္လွန္ဆက္သြယ္မႈတို႔ကို ေဝမွ်လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္ သေဘာတရားေရးရာ ေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ သုေတသနလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္မႈျပဳရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ သုေတသနဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ေလ်ာ္ကန္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ သုေတသနရံပံုေငြ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ပါရွိပါသည္။