ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမ်ား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေရး အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ကို Asian Institute၊ ကေနဒါႏုိင္ငံ ေတာ္ရန္တိုတကၠသိုလ္ရွိ Munk School of Global Affairs ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံပတ္ဝန္းက်င္ သိပၸံအဖြဲ႔ (Thailand Environment Institute) တို႔တြင္ အေျခစိုက္ထားရွိပါသည္။

 • ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈရပ္ရြာေရးရာ သုေတသနဌာန။
 • ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပ႗ိပကၡေရးရာ ေလ့လာမႈဌာန။
 • ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ေတာ္ဝင္တကၠသိုလ္ရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေလ့လာမႈဆိုင္ရာ ဘြဲ႔ႀကိဳသင္ တန္းအစီအစဥ္။
 • ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လူမႈေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသိပၸံအဖြဲ႔
 • ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ လူမႈေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာသိပၸံအဖြဲ႔။
 • ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဦးစီးဌာန။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Mercy Cops အဖြဲ႔။
 • ထုိင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္ လူမႈေရးသိပၸံဌာနရွိ၊ လူမႈေရးသိပၸံႏွင့္ ေရရည္တည္တန္႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ အဖြဲ႔အစည္း။
 • ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ခြန္ခင္းတကၠသိုလ္ (Khon Kaen University) ရွိ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈႏွင့္ ေရရွည္ တည္းၿမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႔။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ “စြမ္းရည္” ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဖြဲ႔။
 • ထိုင္းႏိုင္ငံပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သိပၸံအဖြဲ႔ ။
 • ေယာ့ခ္ တကၠသိုလ္ (York University)။

Leave a comment

သင့်​ email​ ​လိပ်​စာ​ကို​ ​ေဖာ်​ြပ​မည်​ ​မ​ဟုတ်​ပါ​။ လိုအပ်ေသာ ကွက်လပ်များကို * ြဖင့်မှတ်သားထားသည်