အေရွ႕ေတာင္အာရ

UCRSEA_cities

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေရး အက်ိဳးတူ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ (Urban Climate Resilience Southeast Asia Partnership) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

အေရွ႕ေတာင္အာရွၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေရး အက်ိဳးတူ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ (UCRSEA) သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးလြယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလ်င္အျမန္နာလန္ထူႏိုင္မႈ ပိုမိုတိုးတက္လာ ေစရန္ႏွင့္ ထိုမွတဆင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ခ်မ္းသာမႈကို ပိုမိုေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ ရန္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းရွိ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ထိခုိက္ပ်က္စီးလြယ္မႈ တို႔သည္ ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈ၊ လ်င္ျမန္စြာၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္မႈႏွင့္ ေဒသလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ မႈတို႔ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ သီးျခားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကူးေျပာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ထိခုိက္လြယ္သည့္ ျပည္သူမ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ အလ်င္အျမန္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေရး အက်ိဳးတူပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ (UCRSEA) သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္ နမ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အလ်င္အျမန္ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္မႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ႏိုင္ငံေလးႏိုင္ငံမွ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအတိုင္းအတာအဆင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၎၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဒသအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအရာရွိမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မေသ ခ်ာမေရရာမႈမ်ား၊ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္သည့္ သိပၸံပညာရပ္ႏွင့္ ပထဝီ၊ မႏုသေဗဒ စသည့္ လူမႈေရးသိပၸံဘာသာရပ္မ်ားမွ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအျပင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ပညာရပ္နယ္ပယ္အစံုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကနဦးအစျပဳသည့္ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသရွိ သိပၸံပညာရပ္ႏွင့္ မႈဝါဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံပတ္ဝန္းက်င္ သိပၸံအဖြဲ႔ေဖာင္ေဒးရွင္း (Thailand Enviromental Institute Foundation) ပညာျဖန္႔ေဝေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရးတြင္ အေတြ႔အႀကံဳ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ လူမႈေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာ သိပၸံအဖြဲ႔ (The Institute For Social and Environmental Transition) အျပင္ ေတာ္ရန္တုိတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေယာ့ခ္တကၠသိုလ္တို႔ ပါဝင္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ အလ်င္အျမန္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေရး အက်ိဳးတူပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ (UCRSAP) သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သုေတသနႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။

  • ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္မႈသည္ ဆင္းရဲမႈ၊ ထိခုိက္ပ်က္စီးလြယ္မႈ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈဒဏ္ စသည္ တို႔ ေရာျပြမ္းေနေသာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ယူဆကာ အမွီအခိုကင္းေသာ၊ မႈရင္းျဖစ္ေသာ ပညာရပ္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း
  • သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းအျပင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ညီလာခံမ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ တင္ျခင္းမ်ား စာတမ္းဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ပိုမိုတုိုးျမွင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဝမွ်ေပးျခင္း။
  • အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ပညာရွင္မ်ား၊ မႈဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ရပ္ရြာအဖြဲ႔အ စည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုးပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္ မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အခမ္းအနားမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။
  • ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈနယ္ပယ္တြင္ ကေန ဒါႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတို႔၌ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ဘြဲ႔ႀကိဳႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္း သားမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္ျခင္း 

အဖြဲ႔အား ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ သုေတသနေကာင္စီ (International Developent Research Council) ႏွင့္ လူမႈေရးသိပၸံႏွင့္ လူသားႏွီးႏြယ္ ဘာသာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ သုေတသနေကာင္စီ (Social Sciences and Humanities Research Council) တို႔မွ ရန္ပံုေငြထူေထာင္၍ ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရး ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အစီအစဥ္၏ (၅) ႏွစ္ၾကာ အသံုးစရိတ္ခြင့္ျပဳေငြျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။