သတင္းနိဒါန္း

ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ သုေတသနေကာင္စီ (IDRC)၊ လူမႈေရးသိပၸံႏွင့္ လူသားႏွီးႏြယ္ဘာသာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ သုေတသနေကာင္စီ (SSHRC) တို႔မွ ရန္ပံုေငြထူေထာင္၍ ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚ ေပါက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အစီအစဥ္၏ (၅)ႏွစ္ၾကာ အသံုးစရိတ္ ခြင့္ျပဳေငြျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေရး အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ (UCRSEA) မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။

Leave a comment

သင့်​ email​ ​လိပ်​စာ​ကို​ ​ေဖာ်​ြပ​မည်​ ​မ​ဟုတ်​ပါ​။ လိုအပ်ေသာ ကွက်လပ်များကို * ြဖင့်မှတ်သားထားသည်