ដំណឹង

សូមស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងដៃគូស្រាវជ្រាវប្រចាំតំបន់អាសីុអាគេ្នយ៍ ស្ដីពីភាពធន់នឹងអាកាសធាតុតំបន់ប្រជុំជន (UCRSEA) ដែលបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញប្បទានរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ ពីអង្គការដៃគូអន្ដរជាតិ ដើម្បីសង្គមនិរន្ដរភាព (IPaSS) ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ (IDRC) និង ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម និងមនុស្ស (SSHRC)