งานวิจัย

โครงการ UCRSEA มีเป้าหมายในการดำเนินงานกับเมืองที่เป็นเมืองรองจำนวน 2 เมืองในแต่ละประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา พม่า ไทย และเวียดนาม เพื่อสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิธีการในการพิจารณาและปฏิบัติตามมาตราการ การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่คำถามงานวิจัยที่มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกันตามลำดับดังนี้

  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อความยากจนและความเปราะบางของชุมชนเมืองใน

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร?

  • มีองค์ความรู้ใดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับ

การสร้างการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นธรรมและครอบคลุม?

  • ต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ บุคคล, กลุ่มคน และสถาบันภายในเมือง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ กายภาพ และความเป็นอยู่ทางสังคมที่ดีมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ?

เพื่อตอบคำถามเหล่านี้, สมาชิกภายใต้โครงการ UCRSEA จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนที่มีความหลากหลาย รวมถึงการพัฒนาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ความไม่แน่นอน และความเสี่ยง; การทบทวนนโยบายและข้อมูลต่างๆ; การระบุกรณีศึกษาของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นปัจจุบัน; ระบุยุทธศาสตร์การวางแผนของชุมชุนและเมืองโดยอิงทฤษฏีระบบที่มีความซับซ้อน (complex systems theory); สนับสนุนการบริหารจัดการให้กับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ; การจัดทำกรณีศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน; การสัมภาษณ์แบบใช้คำถามปลายเปิด/การจัดประชุมกลุ่มย่อย; การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การเสวนาสาธารณะ และการติดต่อสื่อสาร

โครงการ UCRSEA ได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เป็นแนวทางในดำเนินงานโครงการ อีกทั้งยังพัฒนาหลักเกณฑ์ในการให้งบประมาณงานวิจัยแก่ผู้วิจัย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน ตลอดระยะเวลาโครงการ