ข่าวสาร

ขอต้อนรับเข้าสู่โครงการพันธมิตรเพื่องานวิจัยด้านการรับมือของเมืองในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งได้รับทุนสนับสนุน 5 ปี ภายใต้ทุน International Partnerships for Sustainable Societies (IPaSS) จาก The International Development Research Council (IDRC) และ The Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC).