รายละเอียดโครงการ

UCRSEA_cities

โครงการพันธมิตรเพื่องานวิจัยด้านการรับมือของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Urban Climate Resilience Southeast Asia Partnership: UCRSAP) มุ่งเน้นศึกษา ความเปราะบางของเมืองที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการรับมือของเมืองทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคน และชุมชนเปราะบางในภูมิภาค ที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลกและการกลายเป็นเมืองที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว รวมถึงการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค โดยเฉพาะการสร้างความพร้อมให้กับกลุ่มคนเปราะบางในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน ให้มีความรู้และมีส่วนร่วม ในการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งทาง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ

UCRSEA คือความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างสถาบันทางวิชาการในประเทศแคนาดาและ 4 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา พม่า ไทย และเวียดนาม ซึ่งมีประสบการณ์จากการพัฒนาเมือง อย่างรวดเร็วและได้รับผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

พันธมิตรของ UCRSEA ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรท้องถิ่น และข้าราชการท้องถิ่น UCRSEA ประกอบด้วยพันธมิตรที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจเรื่องความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ด้วยการวิเคราะห์ทางด้านสังคมศาสตร์ จากข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ทางมนุษยวิทยา และการวางแผน พันธมิตรที่ริเริ่มโครงการประกอบด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ที่เน้นประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันเพื่อการเปลี่ยนแปลง- ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (ISET-International) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีประสบการณ์กว้างขวาง ในการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเสริมศักยภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมหาวิทยาลัยโตรอนโต และมหาวิทยาลัยยอร์ก ประเทศแคนาดา

โครงการ UCRSEA มีการดำเนินโครงการตามกิจกรรมดังนี้:

  • ศึกษางานวิจัยต้นฉบับ งานวิจัยอิสระ และงานวิจัยเชิงวิชาการ ที่มองการกลายเป็นเมืองว่าเป็น กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในด้านของความยากจน, ความเปราะบาง, การพัฒนา และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
  • ส่งเสริมและแบ่งปันงานวิจัยของโครงการผ่านทางการจัดพิมพ์หนังสือ รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานประชุม การถ่ายทอดความรู้ผ่านทางเว็บไซต์และผ่านการนำเสนอต่างๆ
  • จัดการประชุมโต๊ะกลมและงานประชุมสาธารณะต่างๆ เพื่อให้เกิดการอภิปรายระหว่างนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้นำชุมชนของเมืองในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และแคนาดา
  • สนับสนุนนักศึกษา (ระดับปริญญาโทขึ้นไป) ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาผลกระทบและ การตอบสนองของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ

แหล่งทุน

โครงการ UCRSAP ได้รับทุนสนับสนุน 5 ปี ภายใต้ทุน International Partnerships for Sustainable Societies (IPaSS) จาก The International Development Research Centre (IDRC) และ the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC).